Zatvaranje Vodičke osnovne škole 1903.

Краљ. српска
Основна школа
Бр. 121.

 1. август 1903. г.
  У Паланци

Господину министру просвете и црквених послова

У вези свога предлога, од 12. августа ов. год. Бр. 111. који је као неодложан, непосредно послат Министарству за отварање новог – шестог одељења у Паланци а због доласка ђака из затворене водичке школе, — Одбор паланачких школа понизно доставља под , /, одговор Суда Општине водичке (од 20. августа ов. г. Но 929) на захтев потписаног, да се ђаци водичке школе упуте у овдашње основне школе по наређењу господина министра, од 7. јула ов. г. ПБр. 7090.

Господину министру понизни,
Пословођ — управ. шк.                                        Председник школ. одбора,
Јов. Филиповић                                                     Димитрије А. Вељић


Водичка школа
Бр. 96.

 1. августа 1903. године
  Водице

Управитељу школе паланачке

Према наредби госп. министра просвете ПБр. 7090. од 7. јула 1903. године упућују се ниже именовани ученици, да их по одељењима распоредите.

I. разред

  1. Ђорђе Стевана Милутиновића
  2. Живадин Милана Јефтића
  3. Костадин Гаје Тодоровића
  4. Милоје Животе Ђуричића
  5. Никола Илије Тодоровића
  6. Сава Љубомира Мировића
  7. Стеван Милана Илића
  8. Живан Стојана Миленковића
  9. Богдан Тодора Танасијевића
  10. Гмитар Милана Вељића
  11. Живота Миладина Мијаиловића
  12. Милија Петра Тодоровића
  13. Костадин Стевана Симића
  14. Лазар Драгомира Митровића
  15. Лазар Животе Јовичића
  16. Мијајло Василија Тодоровића
  17. Милутин Милоша Мировића
  18. Милутин Милана Павловића
  19. Милан Милоша Радовановића
  20. Мијајло Илије Митровића
  21. Никола Милана Николића
  22. Сава Драге Новичића

  II. разред

  1. Василије Петра Савића
  2. Јован Животе Загрочића
  3. Јеврем Љубисава Мировића
  4. Милован Косте Мировића
  5. Мијајло Животе Симића
  6. Сава Александра Мировића
  7. Војислав Милана Ђокића
  8. Живота Саве Араповића
  9. Живота Н. Ђорђевића
  10. Илија Живојина Борисављевића
  11. Милутин Стевана Симића
  12. Радисав Милана Вељића
  13. Христифор Аврама Ђокића

  III. разред

  1. Илија Јеврема Тодоровића
  2. Илија Павла Ђорђевића
  3. Марко Гаје Богдановића
  4. Мијајло Благоја Милановића
  5. Милутин Милана Танасијевића
  6. Никола Панте Живковића
  7. Стаменка Животе Прокића
  8. Сава Гаје Тодоровића
  9. Павле Радосава Ђорђевића

  IV. разред

  1. Андреја Стевана Вулићевића
  2. Драгиша Виће Радовановића (економа)
  3. Гаврило Стеве Павловића
  4. Владимир Николе Живкокића
  5. Јован Љубомира Мировића
  6. Мијајло Гаје Тодоровића
  7. Петар Александра Мировића
  8. Милован Љубомира Мировића
  9. Марко Мике Милутиновића

  Извео и јемчи за исправност
  управитељ школе,
  Чед. Максимовић


  Краљ. српска
  Основна школа
  Бр. 111.

  1. август 1903. г.
   У Паланци

  Господину министру просвете и црквених послова

  Одлуком господина минстра од 7. јула ов. г. ПБр. 7090, затворена је осн. школа у Водицама (у срезу јасеничкм — окр. смедеревског) и упућени ђаци те школе у основне школе у Паланци.

  Услед ове одлуке господина минстра, одбор школа паланачких понизно подноси следећи извештај:

  Кад се према приложеном акту ./. управитеља водичке школе, од 10. августа ов. г. Бр. 96, број ђака те школе, споји са бројем ђака у појединим разредима паланачких школа, онда је целокупан бројни преглед – овакав:

  А. Мушка школа

  ПаланачкаВодичкаСвега
  I разред452267 ученика
  II разред511364 ученика
  III разред43851 ученик
  IV разред35944 ученика

  Б. Женска школа

  ПаланачкаВодичкаСвега
  I разред3535 ученика
  II разред3838 ученика
  III разред34135 ученик
  IV разред1818 ученика

  Према овако спојеном бројном прегледу ђака из обеју школа, а да би се и ђаци водичке школе обучавали у паланачким школама, подесна је подела на овај начин:

  а) I разред мушке школе са 67, једно одељење
  б) II разред мушке школе са 64, друго одељење
  в) III разред мушке школе са 51, треће одељење
  г) IV разред мушке школе са 44, четврто одељење
  д) I (35) и II/2 (31) женске школе са 67, пето одељење
  ђ) IV (18) III (35) и II/1 (7) женске школе са 60, шесто одељење

  Како сад у Паланци постоје овега пет одељења мушке и женске школе, те би се горе означеним бројем ђака спојених школа — паланачке и водичке, преоптеретила одељења, што не  одговара ни одредби чл. 12. закона о народн. школама, то је неопходно потребно, да се у Паланци отвори још једно – шесто одељење, које ће нужно бити према горљем предложеном распореду одељења — у мушкој школи, а због овог отварања новог — шестог одељења, такође Је неопходно потребно поставити још једног учитеља за III разред мушке школе.

  У вези овога предлога, одбор моли господина министра, да изволи наредити, да општина водичка по одобреном своме буџету за своју школу, заоставшу суму школског приреза у 1.213 динара, сразмерно изда у овој години општини паланачкој за станарину учитељу и остале школ. потребе. И на послетку, одбор учтиво извештава господ. министра, да је у Паланци пре године дана постојало шест одељења, те има и сад, локал, намештај и учила за то ново одељење.

  Како је за отварање овог новог одељења неодложна потреба и да би се по закону на време отпочео рад у паланачким школама, то је одбор принуђен обратити се овим предлогом непосредно Министарству.

  Пословођ шк. одбора,                                        Председник шк. одбора,
  Јов. Филиповић                                                   Димитрије Вељић

  Чланови:
  Марко Вукелић
  И.Л. Марковић


  Краљ. српска
  Основна школа
  Бр. 112.

  1. август 1903. г.
   У Паланци

  Начелнику среза јасеничког

  Одлуком господина министра просвете, од 7. јула ов. г. П.Бр. 7090, затворена је основна школа у Водицама и наређено, да се ђаци те школе упуте на даље школовање у основне школе у Паланци. Овај акт господ. министра, доставила је ово среска власт, под 12. јула ов. г. Но 11713, с наредбом Суду Општине водичке — на извршење.

  Како по закону, отпочињу предавања у овдашњим школама: 16. авагуста, то молим г. начелника да изволи наредити Суду Општине водичке да позове свога учитеља, који још тамо очекује ново опредељење, да он изведе по уписној књизи — старе и по списку добивеном од дотична свештеника — нове ђаке и својим актом све ове ђаке одмах упути у Паланку код потписаног управитеља школа. У противном, нека се Суд општине водичке у продужењу овог акта изјасни: ако неће да упути ђаке у овд. школе, шта наводи за разлог томе? Одговор Суда општине водичке, молим да се с овим актом врати потписаном на даљи поступак.

  Управитељ школа, Председник шк. одбора,
  Јов. Филиповић Димитрије Вељић


  Суд Општине водичке
  Бр. 929.

  1. августа 1903. г.
   Водице

  Началнику среза Јасеничког

  Према решењу одбора од 5. т. месеца Бр. 832. Суд и одбор Општине водичке одлучио је да се умоли г. министар просвете да пошаље инжињера, који ће наредити какве оправке треба извршити код сада постојеће школе, јер се она да оправити, а од ње има и много гори школа у округу. Међутим шиљање ђака у Паланчку школу немогуће је, због положаја места, јер се река Јасеница редовно сваке зиме и пролећа излива, те је путовање од Водица до Паланке (немогућно и старим људима а камо ли ситној деци.

  При том школа има новаца за оправку а има и другу зграду која може привремено да послужи као школа. Од г. министра до данас није дошло никакво наређење, а време од када посећују ђаци у селима школу, законом прописано је од 1. септембра те према томе и општем нерасположењу грађанства да ђаке шаљу у Паланачку школу, Суд моли начелиика среског да позив ђака у школу одложи док се дефинитивно не реши спор о томе оће ли наша школа и даље постојати или не.

  Деловођа, Председник Суда,
  М. Мијаиловић Павле Л. Јовановић

  Извор