Glad u selu Vodice 1847. godine

Глад у селу Водици 1847. године

Ваша светлост, милостивејши господару,

Највећа беда и опасност, проистичућа из оскудости у рани, будући нас је такова чрез прошле две године због јаког града и велике суше изневерила тако, да нисмо кадри себе с децом и стоком нашом изранити, принуждава нас вашој светлости као милостивом свију нас оцу с највећом учтивосћу приступити и с склопљеним рукама молити, да би она, сматрајући на спешеће нам на сусрет опааности, смиловала се на верносћу прама вама о светли господару, одушевљени вашим поданицима и њима благоусредствовала могућством својим 80 дук. цесарски под већ уобичајени интерес за 1 годину дана из народње касе определити, коју ћемо суму новаца ми долеподписани житељи и кметови села Водица у окружију смедеревском са јошт 17 сиромашни између нас сожитеља наши, на наше и наше деце издржање братски поделити, да би тако претеће нам опасности избећи могли. Наша неподвижна и два пута више од 80 просими дук. цесар. износећа добра, радо ћемо као јемство под интабулацију подвргнути, само ако воља ваше светлости буде, да се то учини.
У надежди да неће ни нас обштепозната милост ваше светлости мимоићи, но да ће она што пре с одобренијем и уваженијем вишеизложене покорнејше просбе, верне своје поданике обрадовати, због чега ћеду они на свагда остати,
ваше светлости
3. Марта 1847. године
У Смедереву

всеподанејши раби,
+ Вук Давидовић, председатељ Примирит. cуда
+ Никола Стојановић, кмет
+ Глигорије Николић и
+ Ђорђе Аксентијевић, житељи села Водица


Попечитељству финансије

По саслушанију мненија Совјета од данашњег Но 190. ја сам на прозбу житеља села Водица у окружију смедеревском, у којој исти моле, да им се из призренија на оскудост у рани, даде на јемство њиови добара из правитељствене касе на годину дана под интерес 80 дуката цесарских решио да се истој обштини на прописано довољно јемство даде из правитељствене касе на годину дана 80 дук. цесар. под интерес по начину оном, по коме је подобна помоћ и другим обштинама учињена, о чему Попечитељство финансије с посиланијем истог прошенија овим ради даљег његовог употребленија извештавам.
ВНо 375.
6. марта 1847.
У Београду

А. Карађорђевић


Началничеству оkр. смедерев.

Кметови села Водица, окр. смедеревског, имено: Вук Давидовић, Никола Стојановић, Глигорије Николић и Ђорђе Аксентијевић, у име целе обштине истога села, поднели су његовој светлости милостивејшему господару књазу нашем прошеније у томе смислу да се њиној обштини позајми из правитељствене касе на једну годину дана под интерес 80 дук. цес. и то на сигурност њиови добара, да би за ту суму рану за своје сељаке набавити могли. У следству овога прошенија, следовало је под 6. тек. ВНо 375. височајше решеније да се обштини села Водица за потребу њини оскудни житеља на прописано довољно јемство, даде из правитељствене касе под интерес 80 дук. ц. на једну годину, по оном начину. по ком је и осталим обштинама подобна помоћ учињена.
Височајше ово решење оообштавајући Началничеству, Попечитељство финансије препоручује му, да оно о томе речену обштину и њене кметове извес- тивши, упути иј, да од њи неколико имућни даду добра своја проценити, која би по уредби довољно каси правитељственој за ову суму јемствовала и почем то учине, да направе облигацију на 80 дук. ц. по имајућој при Началничеству форми, ову на прво место код окружног Суда интабулирају на добра, која ће дати проценити и потом ју тако Началничеству интабулирану и подпиеима кме- това и одабрани житеља снабдевену предаду, по чему ће Началничество онда горе изложену суму из своје касе истим кметовима издати и у свој расход за- вести, а облигацију с проценама овамо Попечитељству финансије спровести
Да би се пак зајмом овим пожелана помоћ истом нуждавајућем се селу учинила, Попечитељство финансије налаже Началничеству, да оно у смотренију томе придржава се налога од 4, нојемвра 1846. год. ПНо 3390. одовуд изишавшег.
ПНо 721.
7 марта 1847.
У Београду


Високославному Попечитељству финансије

Началничества окружија смедеревског – известије

Началничество је ово по добивеном предписанију високославног Попечитељства финансије од 7. марта ПН. 721. обштини села Водице среза јасеничког, на издржаније сел*ана своји, оскудност у рани трпећим 80 дук. цесарски из касе своје издало и добивену на исту суму облигацију Судом ово-окружким одостоверену и на прво место интабулирану, заједно са проценом добара неки житеља вопросне обштине, шиље предхваљеном Попечитељству финансије, на даље употребленије.
КНо 230.

24. јулија 1847. године
У Смедереву

За началника окруж.
помоћник ш. капетан,
Таса Кузмановић

Казначеј,
Милоје Павловић

Извор