bookmark_borderNarodni porez 1815.-1835. godine

Народни лични порез

Ко је плаћао порез и који су били главни облици пореза.

За време последње турске државне управе у пашалуку београдском, до другог устаика 1815. године, непосредни порез у главноме плаћало је свако мушко лице; за тим порез од добивеног прихода и најзад сваки од свог дома.

Ове три врсте непосредног пореза, биле су састављене из 11 разних пореских облика. А сви ови облици били су подељени на 26 разних подоблика.

Непосредни порез делио се:

 1. На порез од сваког мушког лица старог од навршене, за харач, седме, а за остале порезе, од навршене двадесете до осамдесете године,
 2. На порез од добивеног прихода,
 3. На порез од сваког српског дома.

Подела главних облика пореза на подоблике.

Све ове три врсте непосредног пореза делиле су се овако:

 1. Порез је плаћало свако мушко лице, у готовом новцу, а делио се:
 • на царски харач, порез на земљу, за гажење и обрађивање царске земље који су Срби, „Раја”, плаћали;
 • на царски харач који су Цигани плаћали;
 • на народни лични порез, звани везирски порез, за издржавање везира, турске управе и гарнизона у пашалуку;
 • на царски харач, чибук, који се плаћао на ситну стоку: овце, козе н њихове торове;
 • на царску и спахиску главницу, коју је плаћало: свако српско ожењено лице, за тим за сваку женидбину (свадбарину или девојаштво), за мртвину (умрле старешинске главе), и за свако свинче;
 • на казнени порез, звани глобарина или крвнина;
 • на нахиски прирез, за издржавање турских нефера, војника, који су се налазили у нахијама ради одржања мира; и
 • на свештенички порез, варошки бир.

2. Порез од добивеног прихода плаћао се у новцу и у натури, а делио се:

 • Порез у новцу, на царску замену десетка у кругу царског спахилука, и на приватну спахиску замену десетка, у кругу приватних спахилука, и то: на сваку воденицу, казаницу, башту за поврће, воћњак, виноград, котар за сено, и на сваку трмку.
 • Порез у натури, на царски, закупнички десетак од произведене и добивене хране; на спахиски десетак; и на свештенички, сеоски бир.

3. Порез од сваког српског дома плаћао се у новцу и у народној снази, и делио се:

 • Порез у новцу, на владичанску димницу и на владичанску мирију.
 • Порез у народној снази, на царски кулук, и на спахиски кулук и намет.

Као што се из овога види, порез се плаћао: у новцу, у земаљским производима и у народној снази.

Све ове врсте многобројног пореза застао је други устанак и одржале су се у обновљеној Србији, још пуних 20 година, до 1835. године; а тада су замењене са једном једином врстом државног пореза, »порез с главе на главу по 6 талира годишње«. Од свију наслеђених врста пореза 1815. године, одмах је укинута најиздашнија врста пореза, која је постојала под турцима, и која се звала „глобарина”.


Извор: Финансије и установе обновљене Србије до 1842. – Мита Петровић

bookmark_borderSpisak postojećih opština za porez 1847. godine

Списак постојећи обштина, села, кућа, данак плаћајући глава, колико у тек. години усева и какови има, колико и какове стоке пате, колико какови родни и неродни дрвета имају.

Ралаусевачисло
бр.обштинапшраовјекрелпркупакрококупк.т.Примечаније
1С. Аџибеговачка750*
2Ново ”260*
3Глибовачка1201400
4Марковачка700*
5Лаповачка1200*
6Водичка60160
7Церовачка110200
8В. орашанска40180
9Крњевачка60320
10Башиначка70150
11Ковачевачка280495
12Граничка11495
13Дубоњска5010160
14В. Кршљанска3001510450
15Голобочкa200200
16Селевачка9001200
17Мраморачка100130
18М. Плањанска46225
19Трновачка10180
20В. Плањанска20620
21Кусадачка3002025500
22Кошарњанска80200
23Азањска15020560
24Ракиначка25350
25Предворичка1090
26Паланка150260
31954555110035

пш – пшеница, ра – ражи, ов – овса, је – јечма, кр – крупника, ел – елда, пр – проса, ку – кукуруза, па – пасуља, кро – кромпира, ко – конопље, куп – купуса, к.т. – косе траве

– због брања кукуруза није ништа сејала

СтокеРодни дрветаЧисло
бр.обштинакогоовкозсвпчвишљкугл
1С. Аџибеговачка806001200300280035050018000247261
2Ново ”25300500100750100200400010798
3Глибовачка4525070012020005010015008185
4Марковачка100600250090260020160225000210214
5Лаповачка15080019003003000380100030010327345
6Водичка302207001501500305550005045
7Церовачка60200100020260050100120006572
8В. орашанска403008002001200702003000103112
9Крњевачка80450150020036001206008900221226
10Башиначка301507501000508050004151
11Ковачевачка802501500100200016020016000110142
12Граничка45120600400253020003038
13Дубоњска503001000501100100100180006067
14В. Кршљанска1207002000100150020036027000150173
15Голобочкa7080020001502000100500120009893
16Селевачка300150030001003500500120032000253312
17Мраморачка45250100201000906030004553
18М. Плањанска2015060020080010022540004045
19Трновачка40300500600301002200098104
20В. Плањанска1007001000300200010060023000180213
21Кусадачка200100250010020001502402600235288
22Кошарњанска50200130010010005510036006570
23Азањска1006502600120500017026030000270251
24Ракиначка504001200250350025015020000105111
25Предворичка301506001001000404015004336
26Паланка4575040060250702005000180196
198511190324503230487003541780233411034143701

ко – коња ергеле, го – говеда, ов – оваца, коз – коза, св – свиња, пч – пчела трмака, ви – мотика винограда, шљ – шљива, ку – кућа, гл – глава

К.Н6 1519.                                    Началник среза јасеничког окр. смедеревсог

31 декемвра 1847. године                            подпоручик,

У Паланки                                                  Нестор Аврамовић

Извор

bookmark_borderOdređivanje opštinskih i državnih prihoda 1839. godine

Указ

Попечитељству финансије

Будући да се досад није управо знало, који су приходи, досад Правитељством уживани, правитељствени, који ли обштествени, то Наместничество желећи и приходе те определити, да се зна, шта је чије, решило је, са согласијем Совјета, да се обштинама, по сили даровани нам уставом права, уступе и уступају се:

 1. Кантари, да иј обштине лицитирају и под аренду дају, пак прихода отуда долазеће на своју обштинску ползу употребљују. За кантар и тамиз београдски примечава се само, да се они обштеству београдскому уступају, под тим условијем, ако Правитељству србскому врати суму ону, коју је оно за откуп њин Правитељству турскому платило.
 2. Меане, на које је дојако Правитељство аренду узимало, варошке, обштинама варошким, а сеоске обштинама сеоским, к којима принадлеже и меане друмске и то оному селу, на кога атару која налази се. За друмске меане има се само приметити то, да се оне у напредак неће смети градити без дозволенија Правитељства, за то, ако која обштина узхте у напредак какову меану на друму градити, морат ће своје Началничество за дозволење питати, и по добијеном тек од овога одобренију и плану, како ће градити, моћи ће меану на друму подићи.
 3. Жировница, коју је дојако Правитељство наплаћивало, с тим, да обштине, у који шумама жировнице буде, пуштају и у напредак, као и досада и друга села, која жира не имају у свој жир, колико то могућно буде, за плату, по погодби с нагоничарима, колико право и прилично буде и наплати на обшгинску ползу употребљују.
 4. Дрва, која су дрва нуждна за огрев и јапију, да по досадашњем обичају, сав народ сече.
 5. Алије, с којима је досад много неправде чињено, свакому обштеству своја, само оне, које никаковому селу не принадлеже, остају правитељствене.
 6. Скоро заведене риболовне аренде, осим дунавски и савски риболова и риболовни бара, на које је од старине аренда узимана и на које ће Правитељство такову и у напредак узимати.
 7. На последак к користи народа, аренда пијавични бара сасвим је укинута.

За касапнице овде ништа се не спомиње зато, што су оне обштинама веће уступљене на основанију истом, на којем им се и више исчисљене ползе уступају.

О свему овоме постављајући Попечитељство финансије у известност Наместничество препоручује му, да преко надлежни Началничества окружни, обзнани то народу, о кантару и тамизу београдском с обшеством београдским споразуме се и укзз овај у новинама нашим обнародује.

В.Но 115.                                                                                 Наместнмци књажеског достоинства

19. јунија 1839.                                                                         Представник књажески,

У Београду                                                                                   попечитељ инострани дела, кавалер,

Аврам Петронијевић с.р.

                                                                                                                      Председатељ Совјета,

                                                                                                                  генерал мајор, кавалер,

                                                                                                              Јефрем Обреновић с.р.

                                                                        Член Совјета, полковник,

Т. Вучић Перишић

АС — ЗМГТ— 7820

Извор

bookmark_borderSpahijski desetak iz sela Vodice 1831. godine

Интересантан је податак да се нико од водичана не налази на ‘списку трговаца свињама и другом стоком из нахије смедеревске’ из 1831. године.

Спахијски десетак прикупљен у селу Водице исте, 1831. године:

 Гроша71
 пара22
 Пшенице ока470
 Јечам ока465
 Овас ока
 Раж ока315
 Кукуруз ока620
 Кошнице ока30
 Вино ока